REKONŠTRUKCIA BÝVALEJ VÄZNICE

UHERSKÉ HRADIŠTE

Aktuálny stav projektu Návrh
Rok 2023
Rozsah 12 730 m2
 

Hlavným exponátom je samotná budova... Budova ako nositeľ informácie o utrpení jej niekdajších „obyvateľov“. Budova ako memento dôb, ktoré nás a našich potomkov musí vystríhať pred opakovaním chýb minulosti. Budova ako ústredný bod konceptu. Budova, ktorá ostáva nedotknutá a stáva sa stredobodom návrhu a preto sú všetky nové funkcie situované pod povrch.

KLIENT
Verejný sektor

MIESTO
Uherské Hradiště

STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
Architektonická štúdia

STUPEŇ INŽINIERSKEJ ČINNOSTI
Architektonická štúdia

 

Koncept návrhu je postavený na zachovaní objektov bývalej väznice v Uherskom Hradišti bez zásahu, bez prístavieb a dostavieb nad zemským povrchom. Nový objekt je preto riešený ako podzemný, tak aby svojim tvarom nebránil návštevníkom vo výhľadoch na existujúce objekty areálu väznice. Zapustením nástupného schodiska do terénu a doplnením svetlíkov docielime nových pohľadov, ktoré umocnia pocit z daného miesta.

Hlavný prístup do celého areálu ostáva zachovaný z ulice Politických vězňů a je doplnený o trojicu vstupov pre peších - škár, ktoré vzniknú perforáciou existujúceho oplotenia čím sa areál stáva verejne prístupným miestom.

V nadväznosti na hlavný vstup do areálu je situovaný aj hlavný vstup do podzemného objektu, ktorý pod úrovňou terénu prepája jednotlivé objekty a funkčné celky. Hmota nástupného schodiska sa zarezáva do terénu v tvare lichobežníka otvárajúceho sa od vstupu smerom k centrálnemu objektu so samotkami. Exteriérové plochy sú perforované svetlíkmi, ktoré jednak presvetľujú vnútorné priestory podzemného objektu a druhak členia exteriérovú expozíciu a vo východnej časti areálu vystupujú nad povrch aby tak vytvorili pre expozíciu podklad.

Vnútorné nádvorie je rovnako verejne prístupným miestom. V jeho centrálnej časti, v mieste bývalého popraviska, je situovaný priestor pre pamätník. Práca s terénom sa aj tu stáva súčasťou návrhu aby tak návštevníkovi umocnila dojem z tohto pietneho miesta. Priestor je čistý, bez rušivých prvkov nad povrchom terénu, nachádzajú sa tu len otvory v zemi - svetlíky.

Nástupným podlažím sa tak stáva to podzemné. Po prekonaní hlavného schodiska sa návštevník dostáva na veľkoryso riešenú rozptylovú plochu kde sú situované 2 vstupy do objektov. Hlavný vstup do „Múzea totality“ a centrálny vstup s kontrolou vstupu resp. bezpečnostnou kontrolou pre dislokované štátne inštitúcie rezortu Ministerstva spravodlivosti: Okresný súd v Uherskom Hradišti, Okresné štátne zastupiteľstvo v Uherskom Hradišti a Probačnú a mediačnú službu, pracovisko Uherské Hradište. Za info-pointom a kontrolou vstupu sa nachádza spoločný prepojovací koridor, z ktorého sú prístupné jednotlivé inštitúcie.

Z hľadiska dispozično – prevádzkového sú objekty bývalej väznice rozdelené na jednotlivé funkčné celky tak aby sa tieto navzájom nekrížili a zároveň aby boli jasne vymedzené priestory pre verejnosť a priestory pre zamestnancov. Verejnosti je prístupné len podzemné podlažie, kde sú situované všetky priestory, pre nich určené. Výnimkou je časť určená pre „Múzeum totality“ , ktorej priestory sa nachádzajú na všetkých podlažiach v súlade s „Dohodou o rozsahu priestorov pre potreby vybudovania tzv. múzea totality“.

Máte záujem o projekt od FVA?

Architektúrou od FVA získate nehnuteľnosť, ktorá bude presne zodpovedať Vašim požiadavkám, a ktorá svojím funkčným dizajnom prispeje k Vášmu dobrému imidžu a vyššej hodnote Vašej investície.

Kontaktujte nás