ŠPORTHOTEL PELHŘIMOV

Aktuálny stav projektu Návrh
Rok 2023
Rozsah 4 295 m²
 

Koncept návrhu športhotela v Pelhřimove je postavený na kompaktnom riešení prepojenia objektu existujúceho hokejového štadióna s novou hmotou športhotelu tak aby spoločne tvorili jeden harmonický celok. Návrhom a kompozíciou objektu riešime prepojenie funkcií prevádzky hotela, štadiónu a okolitých športových funkcií.

KLIENT
Verejný sektor

MIESTO
Pelhřimov

STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
Architektonická štúdia

STUPEŇ INŽINIERSKEJ ČINNOSTI
Návrh

 

Reflexiou v návrhu je umiestnenie „pobytovej plochy“ v úrovni 2.NP navrhovaného hotelu. Toto riešenie vytvára nový nástup s rozptylovou plochou pre hokejový štadión a tiež vonkajšie pobytové plochy pre funkciu hotela – multifunkčnú sálu a detskú herňu, všetky s vizuálnym kontaktom s jazerom a riekou.

Objekt hotela sme v rámci prízemia odsadili od objektu športovej haly. Týmto odsadením sa vytvoril priestor pre prekrytú obslužnú komunikáciu, ktorá bude slúžiť pre zásobovanie a prístup zamestnancov hotela a štadiónu. Jestvujúci objekt s chladiacou technikou pre štadión v rámci návrhu presúvame do podzemia novostavby. Prístup preň bude taktiež z obslužnej komunikácie. Prístup pre vozidlá klientov hotela navrhujeme na opačnej protiľahlej strane jazera, pozdĺž jestvujúcej spevnenej športovej plochy. Popri komunikácii navrhujeme umiestniť aj cyklochodník s napojením na cyklotrasu popri rieke Bělá.

Komunikácia ústi na pohotovostné parkovisko pre klientov hotela a reštaurácie – dlhodobé parkovanie klientov navrhujeme v rámci podzemnej garáže – prístupnej cez auto-výťah. V nadväznosti na dočasné parkovanie sme umiestnili uzatvorené stojisko bicyklov pre klientov hotela.

Recepcia hotela je umiestená centricky v rámci dispozície prízemia hotela. Predpolie recepcie tvorí prekrytá rozptylová plocha, ktorá opticky prepája jazero s riekou Bělá. Na recepciu nadväzuje priestor reštaurácie – táto je opäť riešená tak aby vytvárala pojítko medzi vodnými plochami. Maximalizovanie tohto úsilia je možné dosiahnuť posuvným zasklením vďaka čomu sa v teplom počasí prelína interiér s exteriérom. Recepcia s reštauráciou priamo nadväzuje na oddychovú zónu pozdĺž hladine jazera. Dispozícia hotela je riešená tak aby nedochádzalo ku kríženiu funkcií. Reštaurácia v rámci prízemia priamo nadväzuje na kuchyňu so kladovým zázemím.

Na poschodí, resp. 2.NP sme umiestnili vyššie spomenutú pobytovú plochu, ktorá je prístupná jednak z interiérových priestorov hotela ako aj vonkajším schodiskom z terénu. Na tomto podlaží sa nachádza multifunkčná sála s priamou väzbou na obslužné schodisko, ktorým je možné dopraviť stravu v rámci potreby. Prístup pre návštevníkov sály je možný exteriérom ako aj cez recepciu hotela vďaka čomu je možná variabilita usporadúvaných podujatí a eventov. V kombinácii s väzbou na krytú pobytovú plochu tiež prináša možnosť pre outdoorové cvičenia a aktivity. Zo schodiskovej haly prístupnej z recepcie hotela je prístupná detská herňa.

Na 3. a 4. NP sme umiestnili izby hostí. Celkovo je na dvoch podlažiach umiestnených 50 dvojlôžkových izieb s vlastným hygienickým zázemím a s možnosťou umiestnenia prístelky. Všetky izby sú orientované k vodným plochám – jazeru a rieke Bělá. Izby sú prístupné vertikálnou komunikáciou s priamou väzbou na recepciu hotela.

Hmotové riešenie športhotela reflektuje na hmotu zimného štadiónu. Tvar a členenie objektu je z časti podmienené funkcii, najmä však reflektuje na svoje okolie – vodné a zelené plochy. Konštrukcie vystupujúce pre líce fasád vytvárajú prirodzené tienenie vnútorných priestorov a spolu s použitím cool-lite zasklením v letných mesiacoch prinesú príjemnú mikroklímu. Najmä vďaka vodným plochám a možnosti prúdenia vzduchu.

Fasádu objektu zimného štadiónu navrhujeme v duchu minimalizmu so zachovaním jednoduchých kubických tvarov a súčasného výzoru. Podkladom tvoriacim tepelnoizolačný obal fasád budú sendvičové panely s PIR izoláciou v kombinácii s okennými konštrukciami s tepelnoizolačným zasklením. Popred tieto navrhujeme realizovať predsadený prevetrávaný perforovaný metalický obklad bondového typu tak aby sme docielili jednotného charakteru objektu. V rámci návrhu uvažujeme s presunom nástupu objektu z dlhšej strany štadiónu na strany za bránkami.

Materiálové riešenie objektu novostavby bude tvoriť kombinácia železobetónových konštrukcií v kombinácií s oceľou a presklenými plochami. V rámci interiérov a vonkajších pobytových plôch navrhujeme využiť drevo ako doplnok ku plochám vody a zelene. Fasáda objektu bude tvorená fasádnou omietkou, alt. metalickým obkladom aby sa docielila jednota s objektom zimného štadióna.

Máte záujem o projekt od FVA?

Architektúrou od FVA získate nehnuteľnosť, ktorá bude presne zodpovedať Vašim požiadavkám, a ktorá svojím funkčným dizajnom prispeje k Vášmu dobrému imidžu a vyššej hodnote Vašej investície.

Kontaktujte nás