PRESTAVBA KAŠTIELA KUFFNEROVCOV

SLÁDKOVIČOVO

Aktuálny stav projektu Návrh
Rok 2022
Rozsah 3821 m²
 

Záujmové územie sa nachádza v intraviláne mesta Sládkovičovo, v severovýchodnej časti mesta. Konkrétne sa jedná o existujúci areál neogotického kaštieľa postaveného na starších renesančných základoch. Park s ktorým kaštieľ susedí, kedysi patril k areálu kaštieľa, dnes slúži ako mestský park mesta Sládkovičovo. Návrh rieši využitie objektov kaštieľa a jeho areálu pre účely zabezpečenia starostlivosti o seniorov v dvoch zariadeniach podľa zadania súťaže: Zariadenie sociálnych služieb a Špecializované zariadenie.

KLIENT

MIESTO
Sládkovičovo

STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
Architektonická štúdia

STUPEŇ INŽINIERSKEJ ČINNOSTI

 

V rámci prípravy územia sa počíta s asanáciou dvojpodlažného objektu ubytovne z 80. rokov, ktorá je hmotovo aj funkčne nevhodná pre ďalšie účely a zároveň nerešpektuje historické objekty v areáli a pôsobí dojmom nesúrodého prvku celého areálu. Požadované prevádzky navrhujeme situovať v troch navzájom prepojených objektoch:

  • Objekt A – Zariadenie sociálnych služieb (adaptovaná budova kaštieľa)
  • Objekt B – Spoločenské priestory (adaptovaná budova obrazárne)
  • Objekt C – Špecializované zariadenie (novostavba)

Hmota objektov, zastrešenie, kompozícia fasády a tiež hlavné výrazové a tektonické prvky fasády budú zachované, objekty nebudú dostavované či nadstavované, s výnimkou prístavby exteriérového výťahu medzi objektom kaštieľa a obrazárne, navrhnutého ako dobovo jasne odlíšiteľnú reverzibilnú konštrukciu. V mieste asanovanej budovy pôvodnej ubytovne navrhujeme novostavbu s funkciou špecializovaného zariadenia, nakoľko pôvodná budova ubytovne je z funkčného aj architektonického pohľadu nevhodná pre tieto účely. Novostavbu navrhujeme realizovať v južnej časti areálu ako predĺženie existujúcej hmoty spoločenského traktu pôvodnej obrazárne. Hmota nového objektu vychádza z mierky a hmoty zachovaných objektov.

Máte záujem o projekt od FVA?

Architektúrou od FVA získate nehnuteľnosť, ktorá bude presne zodpovedať Vašim požiadavkám, a ktorá svojím funkčným dizajnom prispeje k Vášmu dobrému imidžu a vyššej hodnote Vašej investície.

Kontaktujte nás