ŠPORTOVÁ HALA TRENČÍN

Aktuálny stav projektu Návrh
Rok 2020
Rozsah 4992 m²
“Objekt má vysoké architektonické kvality svojej doby, no je umiestnený na pomerne obmedzenom pozemku. Požadované doplnenie a zveľadenie funkcií tak musí zasiahnuť do jeho vzhľadu a hmotovej štruktúry s ohľadom na citlivé doplnenie objektu.” Ing. Pavol Púpala Senior Architekt

Predmetom architektonickej štúdie, ktorú sme spracovali pre mesto Trenčín je rekonštrukcia existujúcej Mestskej športovej haly. Stav existujúceho objektu je v súčasnosti vyhovujúci, no vyžaduje si vzhľadom na cennú polohu a potenciál areálu postupnú, príp. komplexnú obnovu. Záujmom investora je preto revitalizácia areálu, zveľadenie stavby a doplnenie niektorých funkcií.

KLIENT
Verejný sektor

MIESTO
Trenčín

STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
Architektonická štúdia

STUPEŇ INŽINIERSKEJ ČINNOSTI

 

Objekt Mestskej športovej haly bol zrealizovaný v 80. rokoch minulého storočia v centrálnej časti mesta Trenčín na Mládežníckej ulici. Pozemok je z južnej strany lemovaný železničnou traťou, z východnej strany Študentskou ulicou a školskými budovami univerzity a obchodnej akadémie, zo severnej a západnej strany susedí s objektami Mestského futbalového štadióna, priľahlého parkoviska a Sokolovne. V súčasnej dobe je objekt využívaný pre aktívne aj pasívne športové vyžitie, a tiež na komerčné a administratívne účely. Časť objektu slúži ako reštaurácia. 

Objekt športovej haly je tvorený celkovo z troch objektov, ktoré sú navzájom prepojené. V suteréne objektu sa nachádza technologické, skladové a prevádzkové zázemie. V prízemí objektov sa nachádzajú šatne, služby, doplnkové športové priestory (tanečné sály, cvičebne, prístavba posilňovne) vstupné a administratívne priestory. Na nadzemnom podlaží sa nachádzajú administratívne priestory s reštauráciou.

Nový dispozičný a priestorový návrh zohľadňuje existujúce prevádzkové súvislosti športovej haly. Vstupy do objektov sa zachovávajú v pôvodných polohách a sú delené podľa prevádzkových úsekov. Návrh počíta s vytvorením ďalšieho vstupu do športovej haly, situovaného zo severnej strany, z nástupných a parkovacích plôch pred zrekonštruovaným futbalovým štadiónom.

Materiálové  riešenie objektu rešpektuje jednotný charakter územia, do ktorého sa objekt osádza. Objekt vo svojom architektonickom výraze a dispozično-prevádzkovom riešení reagujú na potreby a požiadavky stavebníka a spĺňa požiadavky kladené územnoplánovacou dokumentáciou danej lokality.

OBJEKT 1          

  • Prístavba náraďovne malej haly na 1.NP - rozšírenie priestorov existujúcej náraďovne pri malej hale
  • Nadstavba krčku na 2.NP medzi malou halou a administratívnou časťou - vytvorenie nových spoločensko – administratívnych priestorov vhodných pre konferencie, súvisiacich so športovými podujatiami a organizačnými aktivitami športových zväzov

OBJEKT 2

  • Nadstavba 2.NP nad vstupnou časťou - na 2.NP sa vytvára súbor nových prenajímateľných telovýchovných priestorov na vykonávanie voľnočasových pohybových aktivít. Tieto priestory sú navrhované ako dve pohybové sály, vrátane ktorých sa navrhuje zázemie šatní a vlastná recepcia. Z tohto dôvodu môžu slúžiť ako samostatný prenajímateľný prevádzkový celok fungujúci nezávisle od konania športových podujatí. Nahrádza sa tým zrušená prevádzka dvoch samostatne umiestených sál, v súčasnosti na 1.NP a 2.NP (vedľa hlavného schodiska do diváckych priestorov)
  • Vytvorenie zelenej pochôdznej strechy s extenzívnou zeleňou

 OBJEKT 3

  • Nadstavba 3.NP nad administratívnou časťou - vytvorenie nových ubytovacích priestorov s kapacitou 42 lôžok. Ubytovanie sa delí na časť s ubytovaním pre športovcov /podľa vyhlášky internátne ubytovanie/ (spolu 28 lôžok) a časť ubytovania kategórie 2-hviezdičkového garni hotela (14 lôžok)
  • Vytvorenie zelenej strechy s extenzívnou zeleňou. Strecha bude pochôdzna a využívaná pre aktivity návštevníkov haly ako aj verejnosti
  • Skompaktnenie hmoty predsadenou konštrukciou na 2-3.NP - predsadenie oceľovej konštrukcie pred hmotu administratívnej a ubytovacej časti haly, ktorá svojim stvárnením skompaktňuje čelnú fasádu a celú hmotu administratívnej a ubytovacej časti haly a zároveň vytvára rozšírenie priestorov v podobe balkónov a lodžií

OBJEKT 4

  • Nahradenie pôvodnej prístavby posilňovne a jej využitie ako nového vstupu - nahradenie pôvodnej prístavby posilňovne pri veľkej hale, ktorá je z hľadiska estetického a technického stavu nevyhovujúca pre ďalšie využitie v návrhu

Máte záujem o projekt od FVA?

Architektúrou od FVA získate nehnuteľnosť, ktorá bude presne zodpovedať Vašim požiadavkám, a ktorá svojím funkčným dizajnom prispeje k Vášmu dobrému imidžu a vyššej hodnote Vašej investície.

Kontaktujte nás