ŠPORTOVÁ HALA ŠTÚROVO

Aktuálny stav projektu Návrh
Rok 2022
Rozsah 5375 m²
“Pôdorysný tvar a hmota objektu vychádza z jeho funkcie, tiež s daností pozemku, na ktorý je objekt osadený. Orientácia objektu a jeho funkčných celkov vrátane hlavného vstupu reflektuje dopravné a pešie napojenie územia a tiež rešpektuje okolitú zástavbu.” Ing. Pavol Púpala Senior Architekt

Navrhovaná Multifunkčná športová hala je situovaná do existujúceho športového areálu pri futbalovom štadióne. Objekt je osadený tak, aby rešpektoval existujúcu obytnú zástavbu a svojou polohou a výškou negatívne neovplyvňoval preslnenie a denné osvetlenie okolitých rodinných domov.

KLIENT
Verejný sektor

MIESTO

STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
Architektonická štúdia

STUPEŇ INŽINIERSKEJ ČINNOSTI


 

Navrhovaný objekt Multifunkčnej voľnočasovej športovej haly je navrhnutý ako halová konštrukcia. Tvoria ju dva hlavné objemy - samotná športová hala s obdĺžnikovým pôdorysom a vstupná časť so zázemím , prisadená z prednej časti hmoty športovej haly. Pôdorysný tvar a hmota objektu vychádza najmä z jeho funkcie, tiež s daností pozemku, na ktorý je objekt osadený. Orientácia objektu a jeho funkčných celkov vrátane hlavného vstupu reflektuje dopravné a pešie napojenie územia a tiež rešpektuje okolitú zástavbu z hľadiska svetlotechnických podmienok. Objekt športovej haly má 1 nadzemné podlažie bez podpivničenia. Prestrešený je plochou strechou, ktorá v nižšej časti zázemia svojim presahom zároveň vytvára prestrešenie vstupu a prekrytie časti prístupového chodníka.

Kompozičné a materiálové riešenie objektu rešpektuje charakter územia, do ktorého sa športová hala osádza. Objekt vo svojom architektonickom výraze a dispozično-prevádzkovom riešení reaguje na potreby a požiadavky investora a spĺňa požiadavky kladené územnoplánovacou dokumentáciou danej lokality.

Dispozičné riešenie športovej haly vychádza z funkcie haly, jej prevádzky a reaguje na potreby jednotlivých športov, vykonávaných v jej priestoroch. Vstup do objektu je situovaný zo západnej strany z navrhovaných spevnených a parkovacích plôch. Priestory športovej haly sú v celom rozsahu navrhnuté ako bezbariérové.

Cez prestrešený vstup sa vstupuje do vstupnej haly s recepčným pultom. Zo vstupnej haly je priame napojenie športovej haly pre divákov na tribúnu s kapacitou 106 miest na sedenie a tiež do hygienických priestorov pre divákov haly. Na priestor vstupnej haly nadväzuje klubovňa resp. školiaca miestnosť. Popri recepcii sa vstupuje taktiež do zázemia pre športovcov a ostatných priestorov haly. V zázemí sa nachádzajú 2 šatne pre športovcov s hygienickými priestormi prístupnými zo šatní, šatňa pre rozhodcov s vlastným hygienickým zázemím a ošetrovňa vybavená v rozsahu ambulancie telovýchovného lekárstva. V rámci zázemia sú umiestnené aj technické zázemie objektu, výlevka a skladové priestory - náraďovňa haly, prístupná zo športovej časti haly. Vstup na hraciu plochu zo zázemia je umožnený cez chodbu v centrálnej časti zázemia.

Priestor hracej plochy vychádza z rozmerov ihrísk športov vykonávaných v športovej hale. Rozmer hracej plochy je navrhnutý na základe oficiálnych rozmerov hádzanárskeho ihriska spolu s ochrannými zónami, ktoré je rozmerovo najväčšie zo všetkých ihrísk športov, na ktoré sa bude hala využívať. Hlavné ihrisko je navrhnuté v rozmeroch 20x40m, s požadovanými min. ochrannými zónami 2,5m po celom obvode ihriska, spolu teda 25x45m. Plocha haly umožňuje usporiadať pri iných športoch (napr. badminton) aj viac športových zápasov súčasne, pričom hraciu plochu bude možno rozdeliť ochrannou sieťou na viac častí. Svetlá výška haly od podlahy po spodnú hranu strešného väzníka je 7m.

Na južnej strane pozdĺž hlavného ihriska je umiestnená fixná tribúna s 2 stupňami s kapacitou 106 miest na sedenie. Na opačnej strane ihriska sa nachádzajú striedačky pre 2 športové tímy.

Máte záujem o projekt od FVA?

Architektúrou od FVA získate nehnuteľnosť, ktorá bude presne zodpovedať Vašim požiadavkám, a ktorá svojím funkčným dizajnom prispeje k Vášmu dobrému imidžu a vyššej hodnote Vašej investície.

Kontaktujte nás