BYTOVÝ SÚBOR PARKOVÁ

Aktuálny stav projektu Návrh
Rok 2020
Rozsah 1640 m²
 

Pri tvorení urbanistickej koncepcie návrhu sa prihliadalo na existujúcu okolitú zástavbu, no nemenej dôležitým sa stalo zohľadnenie dobového kontextu v nadväznosti na historické formy, nachádzajúce sa v susediacom okolí riešeného pozemku. Podporenie vizuálnej exponovanosti Csákyho paláca z Parkovej ulice dalo jasné smerovanie osadeniu novonavrhovanej urbanistickej štruktúry tak, aby objem bytového domu nevytváral pevnú vizuálnu bariéru v mieste vstupu na pozemok so samotným Csákyho palácom. Dôležitú úlohu plní existujúca zeleň na pozemku, ktorú sa návrh snaží rešpektovať v najväčšej možnej miere.

KLIENT
Verejný sektor

MIESTO
Bratislava m.č. Ružinov

STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
Architektonická štúdia

STUPEŇ INŽINIERSKEJ ČINNOSTI

 

Návrh obytného súboru je tvorený dvoma rezidenčnými budovami a centrálnou jednopodlažnou hmotou uprostred, s ťažiskovou zónou pre komunitné aktivity. Efektívne využitie urbanistických regulatívov podnietilo vznik bytového súboru s 24 bytovými jednotkami  – 14 x 1i BYT a 10 x 2i  BYT. Počet parkovacích miest vytvorených na pozemku = 13 p.m..  Architektonická koncepcia interpretuje dva rezidenčné objekty so šikmými strechami tak, aby formulovanie nových hmôt zohľadňovalo okolitú urbanistickú štruktúru a to nielen svojou mierkou a formou, ale v neposlednom rade aj materiálovým riešením.                                                                                                     

Považuje sa za nevyhnutné v návrhu poukázať na ekologický postoj s dôrazom na elimináciu environmentálnej záťaže. V rámci týchto opatrení sa navrhuje v riešenom území použiť na spevnené plochy materiál nebrániaci vsakovaniu dažďovej vody,  vytvoriť lokálne jazierko na zachytávanie prebytočnej dažďovej vody, vnímať strechu objektov ako 5. fasádu s extenzívnou vegetačnou strechou, využívať solárnu energiu, vytvoriť hospodársku časť, v ktorej budú mať obyvatelia priestor na pestovanie plodín a i.                                                              

Programová náplň návrhu odzrkadľuje potreby seniorov pre ich aktívny život v komunite. Preto sa okrem súkromných bytových priestorov v návrhu kladie dôraz na plnohodnotné spoločenské zázemie. Komunitné priestory situované na prízemí plynule presahujú z interiéru do exteriéru. Diferencujú sa na viaceré samostatné funkčné aj priestorové celky, s potenciálom pre činorodý život v komunite.

Pri návrhu urbanizmu vychádzame z typickej okolitej zástavby blokového charakteru s vnútorným dvorom. S cieľom sprístupniť dvor širšej verejnosti, členíme hmotu na 5 menších objektov, medzi ktorými vznikajú atraktívne priechody do vnútorného dvora. Objekty orientované k Jesenského ulici kopírujú uličnú čiaru, pričom prostredný objekt sme osadili priamo na jej hranicu. Všetky komunikácie sú exteriérové a prepájajú objekty medzi sebou. Vzhľadom na menšiu podlahovú plochu bytov, navrhujeme komunitné terasy a pavlače rozšírené o pobytovú plochu. Podporíme tým sociálny život v bytovom dome a nadviazanie bližších medziľudských vzťahov jeho obyvateľov.

Máte záujem o projekt od FVA?

Architektúrou od FVA získate nehnuteľnosť, ktorá bude presne zodpovedať Vašim požiadavkám, a ktorá svojím funkčným dizajnom prispeje k Vášmu dobrému imidžu a vyššej hodnote Vašej investície.

Kontaktujte nás