Projektová dokumentácia pre získanie povolení na úradoch
 

Pre zlepšenie efektivity projektovania vo všetkých fázach súvisiacich s výstavbou a následnou prevádzkou objektu využívame moderný integrovaný prístup systému Building Information Modeling (BIM) - informačného modelu budov. Výhodou BIM modelu je jeho schopnosť reagovať na aktualizáciu dát a analyzovať dôsledky zmien v návrhu projektu do všetkých súvisiacich oblastí vrátane vplyvu na následné používanie a správu danej budovy. Tým sú eliminované chyby projektu vznikajúce v nedokonalej koordinácii činností pri súčasnej úspore času i finančných prostriedkov. Členenie našich služieb poskytovaných v oblasti projektovej činnosti vzhľadom na fázu projektu:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE VYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA

 • projektová dokumentácia je vypracovaná podľa §3 vyhlášky MŽP SR č.453/2000
 • definuje jednoznačnú urbanistickú, architektonickú a dispozično-prevádzkovú charakteristiku stavby
 • je podkladom pre vydanie záväzných stanovísk dotknutých orgánov a pre vymedzenie územia a určenie podmienok výstavby príslušným stavebným úradom

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA 

 • projektová dokumentácia je vypracovaná podľa §9 vyhlášky MŽP SR č.453/2000
 • definuje jednoznačnú konštrukčnú, statickú, materiálovú a technologickú charakteristiku stavby
 • je podkladom pre posúdenie stavby stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej správy a určenie technických podmienok rozvodných závodov

Okrem samotnej projektovej činnosti ponúkame efektívne zastupovanie klienta v procese získania stanovísk dotknutých orgánov pri príprave investičných projektov, v procese nadobudnutia územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia. Rýchle a odborné obstaranie týchto dokumentov výrazne urýchľuje proces projektových prác, proces realizácie a uvedenia stavby do užívania s pozitívnym dopadom na financovanie stavby.

INŽINIERSKA ČINNOSŤ PRE ZABEZPEČENIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA A STAVEBNÉHO POVOLENIA

 • obstaranie majetkových listín a mapových podkladov
 • prerokovanie dokumentácie s dotknutými verejnoprávnymi orgánmi, správcami inžinierskych sietí a s dotknutými právnickými a fyzickými osobami za účelom začatia územného/stavebného konania
 • vypracovanie EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) a zastupovanie klienta v tomto procese
 • vypracovanie podkladových štúdii (akustická, emisná, dopravná a iné)
 • podanie návrhu na začatie územného/stavebného konania na príslušný stavebný úrad, účasť na konaní, organizačné zabezpečenie konania a získanie územného rozhodnutia /stavebného povolenia

Máte záujem o projekt od FVA?

Architektúrou od FVA získate nehnuteľnosť, ktorá bude presne zodpovedať Vašim požiadavkám, a ktorá svojím funkčným dizajnom prispeje k Vášmu dobrému imidžu a vyššej hodnote Vašej investície.

Kontaktujte nás