Realizačný projekt
 

Pre zlepšenie efektivity projektovania vo všetkých fázach súvisiacich s výstavbou a následnou prevádzkou objektu využívame moderný integrovaný prístup systému Building Information Modeling (BIM) - informačného modelu budov. Výhodou BIM modelu je jeho schopnosť reagovať na aktualizáciu dát a analyzovať dôsledky zmien v návrhu projektu do všetkých súvisiacich oblastí vrátane vplyvu na následné používanie a správu danej budovy. Tým sú eliminované chyby projektu vznikajúce v nedokonalej koordinácii činností pri súčasnej úspore času i finančných prostriedkov.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY 

 • projektová dokumentácia je vypracovaná do podrobnosti nevyhnutnej na prípravu a uskutočnenie stavby
 • obsahuje podrobnú kalkuláciu nákladov a výkaz výmer
 • je podkladom pre výber zhotoviteľa stavby a definovanie podmienok výstavby zo strany investora

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA STAVBY 

 • projektová dokumentácia zachytáva zmeny stavby uskutočnené počas realizácie
 • je podkladom pre vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia o užívaní stavby stavebným úradom a slúži investorovi pri správe a údržbe objektu

Okrem samotnej projektovej činnosti ponúkame efektívne zastupovanie klienta v procese získania stanovísk dotknutých orgánov v procese nadobudnutia kolaudačného rozhodnutia. Rýchle a odborné obstaranie týchto dokumentov výrazne urýchľuje proces projektových prác, proces realizácie a uvedenia stavby do užívania s pozitívnym dopadom na financovanie stavby.

INŽINIERSKA ČINNOSŤ POČAS REALIZÁCIE STAVBY

 • spracovanie podkladov pre výberové konanie na dodávateľov (subdodávateľov) stavby, organizácia a vyhodnotenie výberových konaní
 • zabezpečenie vytýčenia hraníc staveniska a všetkých inžinierskych sietí
 • zabezpečenie projektu organizácie dopravy a jeho prerokovanie s dotknutými orgánmi, zabezpečenie povolení na zvláštne užívanie komunikácií
 • výkon autorského a technického dozoru a účasť na kontrolných dňoch stavby

INŽINIERSKA ČINNOSŤ PRE ZABEZPEČENIE POVOLENIA NA UŽÍVANIE STAVBY (KOLAUDÁCIA STAVBY) 

 • účasť a kompletizácia dokumentácie v rámci odovzdávacích a preberacích konaní na stavbe
 • prerokovanie dokumentácie s dotknutými verejnoprávnymi orgánmi, správcami inžinierskych sietí a s dotknutými právnickými a fyzickými osobami za účelom začatia kolaudačného konania
 • podanie návrhu na začatie kolaudačného konania na príslušný stavebný úrad, účasť na konaní, organizačné zabezpečenie konania a získanie povolenia na užívanie stavby

Máte záujem o projekt od FVA?

Architektúrou od FVA získate nehnuteľnosť, ktorá bude presne zodpovedať Vašim požiadavkám, a ktorá svojím funkčným dizajnom prispeje k Vášmu dobrému imidžu a vyššej hodnote Vašej investície.

Kontaktujte nás