Bytové domy Dvanásťjutrové

Obytný súbor v Dunajskej Strede

Current state of the project IDEA
Year 2019
Range 18 940 m2
“Jednoduchá, ale za to účelná kompozícia usporiadania objektov s dostatkom zelene a ihrísk... To všetko v sebe spája Obytný súbor Dvanásťjutrové” Ing. Tomáš Martiš Senior Architect / Studio manager

Navrhovaný obytný súbor je plánovaný budovať etapovite. V prvej etape sa počíta s vybudovaním prístupovej a vnútroareálovej obslužnej komunikácie, s vybudovaním potrebnej infraštruktúry (rozvody vody, kanalizácie, plynu, elektro a dátové siete) vrátane trafostanice a s výstavbou dvojice objektov. Tieto objekty sú pôdorysného tvaru obráteného písmena U resp. W. Vďaka tomuto pôdorysnému tvaru sa vo vnútroblokoch týchto objektov podarilo vytvoriť plochy parkov so zeleňou a detským ihriskom.

CLIENT
Duna Agro, s.r.o.

ADDRESS
Dunajská Streda

DEGREE OF PROJECT DOCUMENTATION
Projekt pre územné rozhodnutie

DEGREE OF ENGINEERING ACTIVITY


 

Objekty majú 3 nadzemné podlažie a jedno podzemné podlažie, ktoré je čiastočne zapustené pod úroveň okolitého terénu. V rámci tohto podlažia je umiestnený dostatočný počet parkovacích miest určených pre budúcich majiteľov bytov. Prvé nadzemné podlažie je vďaka tejto úprave zdvihnuté nad terén vďaka čomu sú vnútorné priestory bytov na tomto podlaží ochránené pred priamymi pohľadmi z ulice. Vo vnútroblokoch navrhujeme terénne úpravy s nasypaním zeminy až na úroveň podlahy 1. nadzemné podlažia vďaka čomu byty, ktoré sú orientované smerom do vnútrobloku získajú predzáhradky prístupné priamo z úrovne bytu. Posledné 3. nadzemné podlažie bude čiastočne ustúpené tak aby byty na tomto podlaží získali zelené terasy.

V bytových domoch v priestoroch na prízemí orientovaných na sever do vnútroareálovej komunikácie navrhujeme využiť pre občiansku vybavenosť. V druhej etape budú budované 4 samostatne stojace bytové domy, jednoduchého obdĺžnikového pôdorysu, chodbového typu s bytmi orientovanými na východ a západ. Bytové domy budú mať 1 podzemné podlažie slúžiace pre účely parkovania obyvateľov bytového domu a 5 nadzemných podlaží s bytmi. Tak ako v prípade objektov budovaných v prvej etape aj v tomto prípade budú mať objekty 1. nadzemné podlažie čiastočne zdvihnuté nad úroveň terénu. Rovnako posledné podlažie bude čiastočne ustúpené tak aby byty, ktoré tu budú situované získali zelené terasy. V bytovom dome s označením E navrhujeme na prízemí objektu časť objektu vyčleniť pre funkciu občianskej vybavenosti.

Are you interested in a project from FVA?

With the architecture from FVA, you get a real property that will exactly match your requirements and which, with its functional design, will contribute to your good image and the higher value of your investment.

Contact us