NOVÁ PLAVÁREŇ A ŠTADIÓN PRE RUŽINOV

NOVÁ PLAVÁREŇ, REKONŠTRUKCIA HOKEJOVÉHO ŠTADIÓNA A DOSTAVBA NEKOMERČNÝCH UBYTOVACÍCH KAPACÍT PRE ŠPORTOVCOV

Current state of the project Návrh
Year 2022
Range 31 673 m²
 

V urbanisticko-architektonickej súťaži NOVÁ PLAVÁREŇ, REKONŠTRUKCIA HOKEJOVÉHO ŠTADIÓNA A DOSTAVBA NEKOMERČNÝCH UBYTOVACÍCH KAPACÍT PRE ŠPORTOVCOV navrhujeme tri jasne vizuálne rozpoznateľné a odlíšené solitérne nadzemné objekty minimalistických tvarov, rekonštrukcia Štadiónu Vladimíra Dzurillu, tréningové haly s priestormi pre Curling, hotel, reštauráciu, kongres a samostatný objekt plaváreň. Parkovanie pod zemou nám umožňuje využiť priestor pre návrh verejného Parku, zelene so zachytávaním a využívaním dažďových vôd. Verejný Park navrhujeme ako pokračovanie existujúceho urbanistického konceptu Ružinovskej - park Andreja Hlinku.

CLIENT
Public sector

ADDRESS
Bratislava - Ružinov

DEGREE OF PROJECT DOCUMENTATION
Architektonická štúdia

DEGREE OF ENGINEERING ACTIVITY

 

V Parku navrhujeme sieť plynulých peších a cyklistických trás spájajúcich okolitú existujúcu infraštruktúru a navrhované objekty. Navrhované objekty netvoria bariéru pohybu, návštevníci môžu plynulo prechádzať všetkými smermi, medzi objektami ako aj cez navrhovanú verejnú pasáž, kde majú priamy kontakt so športoviskom. Pešie a cyklistické trasy sú napojené na rekreačnú zónu Štrkovec navrhovanou mimoúrovňovou lávkou. Centrálna spevnená verejná plocha parku má na flexibilné využitie pre športovcov. Technické a prevádzkové podzemné priestory sa nachádzajú v južnej a východnej časti, všetky nadzemné objekty sú prepojené s technickým vjazdom a s vjazdom pre autobusy z Ružinovskej, kde je umiestený aj vstup pre športovcov vrcholových podujatí.

Štadión Vladimíra Dzurillu

Zachovávame pôvodný pôdorysný nadzemný tvar objektu. Nevyhovujúce prístavby v suteréne ako aj VIP boxy v hale asanujeme. Navrhujeme kompletnú rekonštrukciu šatní, hľadiska. Návrh sprehľadňuje a sfunkčňuje prevádzku štadióna tým, že oddeľujeme vstupy do objektu ako aj vnútorný pohyb v interiéri pre VIP, divákov, športujúcu verejnosť a vrcholových športovcov – domácich a hosťujúcich. Nová kapacita je 3500 divákov. Severnú fasáda objektu navrhujeme ako polo-transparentnú s pôvodným výhľadom na Ružinovskú.

Tréningové haly, Curling, hotel, reštaurácia, kongres

Pôvodnú tréningovú halu asanujeme. V suteréne objektu B je spoločný vstup so štadiónom pre športujúcu verejnosť, ľadové plochy, curling, systém šatní a fitness. Prízemie objektu - pasáž s kaviarňou sú súčasťou peších trás pre verejnosť. Z pasáže sú prístupné tribúny tréningových hál, vstup do reštaurácie a hotelovej časti na poschodí objektu. Pasáž nadväzuje na hlavný vstup do štadióna. S cieľom hospodárne využiť obostavaný priestor haly, minimalizovať obvodové konštrukcie objektov, sme umiestnili reštauráciu a hotel na poschodie objektu tréningových hál. Reštaurácia, kongresová miestnosť a recepcia je umiestnená v priestore “medzi hracími plochami” s výhľadom. V hotelovej časti sú izby umiestené v priestore oceľových väzníkov po obvode celého objektu, pri zachovaní požadovanej svetlej výšky športoviska. Z chodbovej časti hotela je výhľad na ľadovú plochu.

Plaváreň

Plaváreň je samostatný objekt umiestnený v suteréne, so samostatným vstupom z Parku a Garáže. V presklenej prevýšenej časti sú umiestnené bazény.  V podzemnej časti sú šatne, wellness a technológia bazénu. Na priestor bazénov nadväzuje pobytová lúka v spáde so stromami poskytujúca priehľady do exteriéru a vizuálnu bariéru od Ružinovskej.

Energetický koncept

Energetický koncept je založený na rekuperácii energie a využití solárnej energie a jej premene na energiu elektrickú. Ako zdroj tepla pre vykurovanie uvažujeme využiť centrálny zdroj tepla – horúco vodný-rozvod od BAT, a.s. . Ako zdroj chladu navrhujeme využiť tepelné čerpadlá vodné alt. vzduchové. Fotovoltaické panely navrhujeme použiť v rámci fasády zimného štadiónu V. Dzurillu na južnej, východnej a západnej fasáde.

Ekologický koncept

Návrh sa popri energetickej efektívnosti snaží do územia priniesť viac zelene. Vegetácia z urbanistického aspektu má ťažiskovo spĺňať kritéria rekreačné, estetické a ekologické. Z tohto dôvodu v rámci návrhu riešime nové výsadby vo forme vzrástlej zelene v kombinácii s líniovými a plošnými prvkami. 

Are you interested in a project from FVA?

With the architecture from FVA, you get a real property that will exactly match your requirements and which, with its functional design, will contribute to your good image and the higher value of your investment.

Contact us